• 1.jpg
  • 2019-03-20.jpg
  • baner1.jpg
  • s5.jpg

 

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

„ 100 LAT NIEPODLEGŁEJ”

Z OKAZJI STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

 

Organizator:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. OBROŃCÓW WESTERPLATTE w MRĄGOWIE

 

 Cele konkursu:

a/ Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski

b/ Pobudzanie aktywności twórczej uczniów

c/ Budzenie postaw patriotycznych wśród  uczniów poprzez poznanie historii kraju.

 

Regulamin

 

1. Tematyka – „ Wizje niepodległości w okresie rozbiorów”

2. Technika – dopuszczalne formy: praca popularno – naukowa, esej.

3. Adresaci – uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie.

4. Ocenianie – Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w składzie:  Agnieszka Masal (przewodnicząca), Jacek Lewkowicz, Mariusz Pniewski, Jarosław Kobus. Będą one oceniane będą wg następujących kryteriów:

 -poprawność merytoryczna,

 -pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu (prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane),

 -czytelność przekazu,

 -zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu.

 5. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane uczestnikom.

Stają się własnością organizatora i mogą być wykorzystywane w działaniach informacyjno – edukacyjnych. Najlepsze z nich zostaną opublikowane.

6. Objętość prac nie może przekraczać 5 stron napisanych czcionką Times New Roman (12).

7. Prace, wraz z krótką metryczką (imię i nazwisko autora lub autorów projektu, klasa) mają być składane do Panów Jacka Lewkowicza i Mariusza Pniewskiego w terminie do 10 kwietnia 2018 r.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 kwietnia 2018 r. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone w czasie uroczystego zakończenia szkoły przez klasy trzecie.

9.  Prawa autorskie

 1) Przystępując do Konkursu, uczestnik potwierdza swoje prawa autorskie do nadesłanej pracy i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. Deklaruje zarazem, że zgłoszone prace nie były wcześniej prezentowane, nagradzane i nie są obciążone żadnymi zobowiązaniami prawnymi lub majątkowymi.

2) Uczestnicy Konkursu udzielają zgody na utrwalenie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie nadesłanych prac

 3) Organizatorzy Konkursu dopuszczają możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskich prac, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy pracy.

 10. Postanowienia końcowe

 1) Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją tego Regulaminu, tym samym każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2) Dane osobowe będą wykorzystane przez Organizatorów wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

3) We wszystkich kwestiach spornych decyduje Dyrektor Szkoły i Komisja Konkursowa.

 4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

5) Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska, i informacji o laureatach Konkursu oraz umieszczenia tych informacji na stronie internetowej szkoły.

 6) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.