• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 22.jpg
  • 2020_1_16.jpg
  • s5.jpg

 UWAGA!

KLASA I D (SPOŁECZNO - EKONOMICZNA) PO GIMNAZJUM ZOSTANIE UTWORZONA, JEŻELI LICZBA  UCZNIÓW WYNIESIE 24.

CZEKAMY NA ZAINTERESOWANYCH.

 

Film instruktażowy >>> https://www.youtube.com/watch?v=fx-knqYgHRY  

Rekrutacja 2019 - logowanie

 

 Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 01 /2019

 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego

im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie

z dnia 15 kwietnia 2019r.

 

Regulamin rekrutacji

w roku szkolnym 2019/2020

w I Liceum Ogólnokształcącym

im. Obrońców Westerplatte w Mragowie

 

   I.        PLANOWANE KLASY Z PRZEDMIOTAMI ROZSZERZONYMI.

II.        REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH.

III.        WYMAGANE DOKUMENTY.

IV.        TERMINARZ REKRUTACJI.

 

 Zaleca się wybór min. 2 oddziałów zwiększa to możliwość dostania się do szkoły i usprawnia proces rekrutacji.

 

I. PLANOWANE KLASY Z PRZEDMIOTAMI ROZSZERZONYMI.


Planuje się utworzenie 8
 oddziałów (ok. 240 miejsc) klas pierwszych (4 oddziały dla uczniów po ukończeniu gimnazjum i 4 oddziały po ukończeniu szkoły podstawowej) z następującymi przedmiotami rozszerzonymi:

1)    Trzyletnie liceum ogólnokształcące po ukończeniu gimnazjum

klasa

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone do wyboru *

Języki obce w wybranej klasie

1a - politechniczna

matematyka

biologia, chemia, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang./j. niem), j. polski, wos,fizyka

język angielski i język niemiecki

1b - dziennikarsko-prawna

język polski

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

1c - przyrodnicza

biologia

chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), j. polski, matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

1 d-

społeczno -ekonomiczna

geografia

chemia, fizyka, biologia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), j. polski, matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

2)    Czteroletnie liceum ogólnokształcące po ukończeniu szkoły podstawowej

klasa

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone do wyboru **

Języki obce w wybranej klasie

1e - politechniczna

matematyka

biologia, chemia, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/j. niem), j. polski, wos, fizyka

język angielski i język niemiecki

1f - dziennikarsko-prawna

język polski

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

1g - przyrodnicza

biologia

chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), j. polski, matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

1 h-

społeczno -ekonomiczna

geografia

chemia, fizyka, biologia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), j. polski, matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

 (*) Planuje się utworzenie minimum sześciu grup międzyoddziałowych, w których uczeń realizować będzie dwa przedmioty rozszerzone spośród wymienionych w tabeli – dotyczy tylko absolwentów szkół gimnazjalnych.
Każdy uczeń zobowiązany będzie wskazać w deklaracji na piśmie do końca lutego 2020r. przynajmniej trzy przedmioty do wyboru (spośród wymienionych w trzeciej kolumnie tabeli) w kolejności preferencji.
Ostateczną decyzję w sprawie liczby grup międzyoddziałowych podejmie organ prowadzący szkołę w kwietniu 2020r. uwzględniając deklaracje uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych przez uczniów deklaracji ustali minimalną i maksymalną liczbę uczniów w grupie oraz ustali ostateczną listę uczniów w grupach międzyoddziałowych.
 

 

(**) Uczniowie kończący szkołę podstawową wybierają 2 i 3 przedmiot rozszerzony poprzez złożenie deklaracji pisemnej wraz z wnioskiem rekrutacyjnym. O tym jakie przedmioty dodatkowe będą realizowane w danym oddziale decydować będzie większość deklaracji wskazująca dany przedmiot.


Szkoła oferuje naukę dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), przy czym jeden musi być kontynuacją języka nauczanego na poprzednim poziomie edukacyjnym.

Czas trwania zajęć w szkole: 8.00 - 15.10.
W szkole zatrudniony jest 
psycholog na pełnym etacie.
Więcej o warunkach nauki w ulotce przedstawiającej ofertę edukacyjną I LO w Mrągowie
Kontakt telefoniczny: 0 89 741 24 20 lub 0 89 741 24 82 (w godz. 8.00 - 15.00)
e-mail:
sekretariat.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH.


Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży określają:

§ 1

 

1.     Aktualne Zarządzenia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

2.     Uchwała Nr 12/77/2019 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 05.02.2019r. : planu naboru do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz szkół mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2019/2020. 

§ 2

 

1.     O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum i szkół podstawowych.

2.     O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych według zasad określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017r. oraz ustalonych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i opublikowanych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty:

1.     Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyników egzaminu końcowego według następujących zasad (max. 100 pkt.):

liczba % z języka polskiego x0,2

do 20 punktów

liczba % z historii i wiedzy o społeczeństwie x0,2

do 20 punktów

liczba % z matematyki x0,2

do 20 punktów

liczba % z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii x0,2

do 20 punktów

liczba % z języka obcego nowożytnego poziom podstawowy x0,2

do 20 punktów

2.     Liczba punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej w zależności od wybranej klasy, z następujących czterech zajęć edukacyjnych (max 72 pkt.):

§  do klasy z przedmiotem rozszerzonym:

matematyka

/klasa politechniczna/ - z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, fizyki;

§  do klasy z przedmiotem rozszerzonym:

język polski

/klasa dziennikarsko-prawna/ - z języka polskiego, historii, j. obcego nowożytnego, matematyki;

§  do klasy z przedmiotem rozszerzonym:

biologia

/klasa przyrodnicza/ - z języka polskiego, biologii, matematyki, języka obcego nowożytnego

§  do klasy z przedmiotem rozszerzonym:

geografia

/klasa społeczno - ekonomiczna/ - z języka polskiego, geografii, matematyki, języka obcego nowożytnego.

3.     według następujących zasad:

§  ocena celująca - przyznaje się po 18 punktów;

§  ocena bardzo dobra - przyznaje się po 17 punktów;

§  ocena dobra - przyznaje się po 14 punktów;

§  ocena dostateczna - przyznaje się po 8 punktów;

§  ocena dopuszczająca - przyznaje się 2 punkty;

4.     Ustala się następujący sposób przeliczania za punkty innych osiągnięć kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a.     uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem - 7 pkt.

b.     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

§  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt.,

§  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt.,

§  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt.;

c.     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

§  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 pkt.,

§  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 pkt.,

§  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt.,

d.     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

§  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt.,

§  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt.,

§  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt.,

§  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 pkt.,

§  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt.,

§  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 pkt.,

e.     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

§  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 pkt.,

§  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 pkt.,

§  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 pkt.,

§  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 pkt.,

§  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt.,

§  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 pkt.,

f.      uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

§  międzynarodowym - przyznaje się 4 pkt.,

§  krajowym - przyznaje się 3 pkt.,

§  wojewódzkim - przyznaje się 2 pkt.,

§  powiatowym - przyznaje się 1 pkt.,

Określa się miejsca uznawane za wysokie w zawodach (konkursach) wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 3 organizowanych na szczeblu:

 .      międzynarodowym i krajowym: miejsca 1-10,

a.     wojewódzkim: miejsca 1-5,

b.     powiatowym: miejsca 1-3,

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 pkt.

Wykaz zawodów (konkursów) wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum zawiera załącznik do zarządzenia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Ustalona w powyższy sposób maksymalna liczba punktów wynosi 200.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów i w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym otrzymują w miejscu punktów wpis "laureat konkursu" (w Systemie - 200 pkt.).

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny wg zasad określonych w paragrafie 8. Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r. (link do tego rozporządzenia!!!)

Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w punkcie 1 są:

 .      sieroty, młodzież przebywająca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,

a.     kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki

b.     kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

c.     łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym

d.     liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej zbieżna z rozszerzeniami przedmiotów w wybranym przez kandydata oddziale,

e.     średnia ocena przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Minimalna liczba punktów upoważniająca kandydatów do starania się o przyjęcie do szkoły wynosi 80 pkt. W przypadku wolnych miejsc minimalna liczba punktów może być obniżona, jednak nie może ona być mniejsza niż 60 pkt.

Do szkoły będą przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole rekrutacji dokonuje powołana przez dyrektora szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna. Natomiast, jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła rekrutacji dokonuje dyrektor szkoły.

Dyrekcja szkoły informuje uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, iż w przypadku małej liczby chętnych do danego oddziału (poniżej 24 uczniów), nie zostanie on utworzony.

 

 III.WYMAGANE DOKUMENTY.

1.     Wydrukowane zgłoszenie elektroniczne.

2.     2 fotografie.

3.     Świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

4.     Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

5.     Inne dokumenty - opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej, dyplomy, zaświadczenia komisji konkursowych potwierdzające osiągnięcia, o których mowa w kryteriach rekrutacji do klas pierwszych (rozdz. II).

6.     Oświadczenie o wyborze języka obcego (wzór do pobrania)
7.     Oświadczenie o wyborze przedmiotów rozszerzonych -tylko dla absolwentów szkół podstawowych (wzór do pobrania)


Terminy składania poszczególnych dokumentów określono w rozdz. IV - Terminarz rekrutacji.

Dokumenty należy przynosić w tzw. koszulkach

 

IV. TERMINARZ REKRUTACJI

od 6 maja do 14 czerwca 2019r. do godz. 14.00

Elektroniczna rejestracja/wybór preferencji.
Składanie podań przez kandydatów.

od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. 
do godz. 14.00

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum lub świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub wynikach egzaminu ósmoklasisty

02 lipca 2019r.

Ogłoszenie listy kandydatów

zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

od 02 lipca do 10 lipca 2019r. 
godz. 14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole.

11 lipca 2019r.

Ogłoszenie

listy przyjętych do szkoły.

od 17 lipca do 7 sierpnia 2019r.
godz. 14:00

Składanie świadectw i zaświadczeń w postępowaniu uzupełniającym (tylko w przypadku wolnych miejsc).

 

 

 Film instruktażowy >>> https://www.youtube.com/watch?v=fx-knqYgHRY 

Rekrutacja 2019 - logowanie

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum oraz szkoły podstawowej– więcej w załącznikach.

Dla gimnazjum>>>

Dla szkoły podstawowej>>>