• 1.jpg
  • 202.jpg
  • 2020_1_16.jpg
  • s5.jpg

 

Rekrutacja 2020 - logowanie

 

  Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Regulamin rekrutacji

w roku szkolnym 2020/2021

w I Liceum Ogólnokształcącym

im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie

 

 

 

   I.        PLANOWANE KLASY Z PRZEDMIOTAMI ROZSZERZONYMI.

II.        REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH.

III.        WYMAGANE DOKUMENTY.

IV.        TERMINARZ REKRUTACJI.

 

 

I. PLANOWANE KLASY Z PRZEDMIOTAMI ROZSZERZONYMI.


Planuje się utworzenie 4
oddziałów (ok. 128 miejsc) klas pierwszych z następującymi obowiązkowymi przedmiotami rozszerzonymi:

1)    Czteroletnie liceum ogólnokształcące po ukończeniu szkoły podstawowej

 

klasa

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Języki obce w wybranej klasie

1a - politechniczna

Matematyka, fizyka, informatyka

język angielski i język niemiecki

1b - dziennikarsko-prawna

język polski, historia, j.angielski

język angielski i język niemiecki

1c - przyrodnicza

Biologia, chemia, j.angielski

język angielski i język niemiecki

1d-

społeczno-ekonomiczna

Geografia, WOS, matematyka

język angielski i język niemiecki

 


Szkoła oferuje naukę dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), przy czym jeden musi być kontynuacją języka nauczanego na poprzednim poziomie edukacyjnym.

Czas trwania zajęć w szkole: 8.00 - 15.10.
W szkole zatrudniony jest 
psycholog i pedagog.
Więcej o warunkach nauki na stronie internetowej i facebook:

http://www.lo1.mragowo.pl/

https://www.facebook.com/I-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Obro%C5%84c%C3%B3w-Westerplatte-w-Mr%C4%85gowie-477310942336824/

 
Kontakt telefoniczny: 0 89 741 24 20 lub 0 89 741 24 82 (w godz. 8.00 - 15.00)
e-mail:
sekretariat.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH.


Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży określają:

 

§ 1

1)    Aktualne Zarządzenia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

2)    Aktualna Uchwała Zarządu Powiatu Mrągowskiego

 

§ 2 

1.     O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.

2.     O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych według zasad określonych w aktualnym rozporządzeniu MEN oraz ustalonych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i opublikowanych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty:

 

§ 3

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

1.     Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyników egzaminu końcowego według następujących zasad (max.100 pkt.):

 

liczba % z języka polskiego x0,35

do 35 punktów

 

 

liczba % z matematyki x0,35

do 35 punktów

 

 

liczba % z języka obcego nowożytnego poziom podstawowy x0,3

do 30 punktów

 

 

 

2.     W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy  o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

 

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

 

3.     Liczba punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w zależności od wybranej klasy, z następujących czterech zajęć edukacyjnych (max 72 pkt.):

§  do klasy z przedmiotem rozszerzonym:

matematyka

/klasa politechniczna/ - z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, fizyki;

§  do klasy z przedmiotem rozszerzonym:

język polski

/klasa dziennikarsko-prawna/ - z języka polskiego, historii, j. obcego nowożytnego, matematyki;

§  do klasy z przedmiotem rozszerzonym:

biologia

/klasa przyrodnicza/ - z języka polskiego, biologii, matematyki, języka obcego nowożytnego

§  do klasy z przedmiotem rozszerzonym:

geografia

/klasa społeczno-ekonomiczna/ - z języka polskiego, geografii, matematyki, języka obcego nowożytnego.

według następujących zasad:

a)    ocena celująca - przyznaje się po 18 punktów;

b)    ocena bardzo dobra - przyznaje się po 17 punktów;

c)     ocena dobra - przyznaje się po 14 punktów;

d)    ocena dostateczna - przyznaje się po 8 punktów;

e)    ocena dopuszczająca - przyznaje się 2 punkty;

4.     Ustala się następujący sposób przeliczania za punkty innych osiągnięć kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a. uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem - 7 pkt.

b.     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

§  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt.,

§  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt.,

§  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt.;

c.     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

§   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt.,

§   dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt.,

§   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt.,

§   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 pkt.,

§   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt.,

§   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 pkt.,

§   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 pkt.,

d.     uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

§   międzynarodowym - przyznaje się 4 pkt.,

§   krajowym - przyznaje się 3 pkt.,

§   wojewódzkim - przyznaje się 2 pkt.,

§   powiatowym - przyznaje się 1 pkt.,

Określa się miejsca uznawane za wysokie w zawodach (konkursach) wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 3 organizowanych na szczeblu:

1.     międzynarodowym i krajowym: miejsca 1-10,

2.     wojewódzkim: miejsca 1-5,

3.     Powiatowym: miejsca 1-3,

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 pkt.

Wykaz zawodów (konkursów) wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zawiera załącznik do zarządzenia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

 

Ustalona w powyższy sposób maksymalna liczba punktów wynosi 200pkt.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów i w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym otrzymują w miejscu punktów wpis "laureat konkursu" (w Systemie - 200 pkt.).

Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w punkcie 1 są:

a.     sieroty, młodzież przebywająca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,

b.     kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki

c.     kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

d.     średnia ocena przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Do szkoły będą przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole rekrutacji dokonuje powołana przez dyrektora szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna. Natomiast, jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła rekrutacji dokonuje dyrektor szkoły.

Dyrekcja szkoły informuje uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, iż w przypadku małej liczby chętnych do danego oddziału (poniżej 24 uczniów), nie zostanie on utworzony.

 

III.WYMAGANE DOKUMENTY.

 

1.     Wydrukowane zgłoszenie elektroniczne.

2.     2 fotografie.

3.     Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

4.     Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

5.     Inne dokumenty - opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej, dyplomy, zaświadczenia komisji konkursowych potwierdzające osiągnięcia, o których mowa w kryteriach rekrutacji do klas pierwszych (rozdz. II).

6.     Oświadczenie o wyborze języka obcego (wzór do pobrania)

7.     Oświadczenie o uczestnictwie w lekcji religii (wzór do pobrania)

 
Terminy składania poszczególnych dokumentów określono w rozdz. IV - Terminarz rekrutacji.

 

IV. TERMINARZ REKRUTACJI.

 

od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły

(Elektroniczna rejestracja/wybór preferencji. Składanie podań przez kandydatów)

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. 
do godz. 15.00

           termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

12 sierpnia 2020r.

Ogłoszenie listy kandydatów

zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. 
godz. 15:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole.

19 sierpnia 2020r.

Ogłoszenie

listy przyjętych do szkoły.

 

 

 Rekrutacja 2020 - logowanie