• 1.jpg
 • baner1.jpg
 • s5.jpg
 • wakacyjnie.jpg

REGULAMIN KONKURSU „ Światowy Dzień Tolerancji”

 

                                     § 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Konkurs jest organizowany pod nazwą Światowy Dzień Tolerancji i jest zwany dalej: "Konkursem".
 • Celem konkursu jest:
  • szerzenie wśród uczniów postawy tolerancji wobec odmienności religijnej, kulturowej, środowiskowej itp.
  • uwrażliwianie uczniów np. na problem biedy, antysemityzmu itp.
  • zwrócenie uwagi na wzbogacający wpływ innych kultur na kulturę rodzimą.

 

 • Organizatorem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie, zwane dalej „Organizatorem”; koordynatorem konkursu jest  p. Agnieszka Masal.
 • Konkurs będzie przeprowadzony dn. 12 - 16 listopada 2018 roku.
 • W skład jury wejdą panie: Justyna Kindziera, Agnieszka Masal, p. dyrektor Jan Parda, p. Piotr Markowicz i dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

 

                                   § 2 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 

 • Uczestnikami Konkursu są zespoły klasowe wszystkich roczników. (I-III)W tym roku Dzień Tolerancji łączymy z 100 rocznicą niepodległości Polski – Niepodległa Wielu Narodów. Każda klasa losuje jedną z 11 grup mniejszości narodowych i przygotowuje na ten temat poster. :  Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy,  Łemkowie, Ormianie, Romowie, Tatarzy, Żydzi, Karaimi, Białorusini i Niemcy
 • Zespoły klasowe- Uczestnicy pozostają pod merytoryczną i logistyczną opieką wychowawców poszczególnych klas.
 • Nagrodą w Konkursie jest: 2 dni bez pytania (wybrane przez zespół klasowy) oraz dofinansowanie do wycieczki klasowej w kwocie ustalonej przez Radę Rodziców.

 

 • Kryteria oceny prezentacji:
  • zawartość merytoryczna 3 pkt
  • estetyka  2pkt     
  • kreatywność 3pkt
  • jasność przekazu 2pkt
 • Każdy z jurorów przyznaje poszczególnym uczestnikom maksymalnie 10 punków. Zwycięzcą zostaje zespół klasowy, który zgromadzi największą ilość punktów.
 • Zwycięzca zostanie ogłoszony w ostatnim dniu konkursu.
 • Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga powołane jury,  w tym koordynator konkursu.