• 1.jpg
  • b1.jpg
  • s5.jpg

 

·         3 stycznia – Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim. Był to pierwszy akt prawny, w którym stwierdzano istnienie Królestwa Polskiego jako państwa.

·         8 stycznia – W Kongresie USA prezydent Thomas Woodrow Wilson przedstawił w orędziu nową inicjatywę pokojową, tzw. 14 punktów. Punkt 13 mówił o konieczności odbudowania niepodległej Polski.

·         9 lutego – Państwa centralne ( Niemcy i Austro – Węgry) zawarły w Brześciu pokój z uzależnionym od nich rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej ( jedno z państewek ukraińskich powstałych w 1918 roku). Traktat przyłączał do tego państwa Chełmszczyznę i część Podlasia, a także przewidywał – w tajnej klauzuli – podział Galicji między Austro – Węgry i Ukrainę. Został on zawarty wbrew obietnicom składanym Polakom przez państwa centralne (manifest dwóch cesarzy z 5 listopada 1916 roku).

·         22 lutego – Podpisano umowę polsko – francuską przewidującą formowanie Armii Polskiej we Francji.

·         3 marcaRosja Sowiecka zawarła pokój z Niemcami i Austro – Węgrami w Brześciu. Rosja wyrzekała się w nim Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy, które przechodziły pod faktyczny protektorat niemiecki. W traktacie tym Rosja nie wyrzekła się jednak ziem Królestwa Polskiego, choć później, przez kilkadziesiąt lat, rosyjscy komuniści kłamliwie twierdzili, że uznali prawo Polaków do samostanowienia.

·         4 kwietnia – Powołanie przez Radę Regencyjną rządu Jana Kantego Steczkowskiego.

·         29 maja – Arcybiskup Achille Ratti (późniejszy nuncjusz apostolski w Polsce, a od 1922 papież Pius XI ) rozpoczął swoją misję w Warszawie jako wizytator apostolski Polski i Litwy. Było to nieformalne uznanie przez Watykan istnienia niepodległej Polski.

·         5 czerwca – Najwyższa Rada Wojenna w Wersalu (z udziałem premierów Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch) podjęła uchwałę o konieczności utworzenia „… Polski zjednoczonej, niepodległej, z dostępem do morza”.

·         16 października – Cesarz Karol I wydał manifest o przekształceniu Cesarstwa Austro – Węgierskiego w federację państw narodowych. Ziemie polskie zaboru austriackiego stały się w tym momencie formalnie samodzielnym organizmem państwowym.

·         23 października – Rada Regencyjna powierzyła misję stworzenia rządu Królestwa Polskiego Józefowi Świeżyńskiemu.

·         28 października – utworzenie w Krakowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej pod kierunkiem Wincentego Witosa. Jej zadaniem miało być „… zlikwidowanie stosunków zaborczych w Galicji”.

·         30 października – Polska Rada Narodowa w Cieszynie proklamowała przynależność państwową Księstwa Cieszyńskiego do Polski.

·         31 października – Polacy rozbroili garnizony austriackie m.in. w Krakowie oraz Cieszynie Komendantem garnizonu polskiego w Krakowie został gen. Bolesław Roja.

·         1 listopada – Ukraińskie jednostki regularne i ochotnicze (Strzelcy Siczowi) przystąpiły do zbrojnego opanowania Lwowa i okolic.

·         3 listopada – Rada Regencyjna powołała nowy rząd pod kierownictwem Władysława Wróblewskiego.

·         5 listopada – Polska Rada Narodowa i czeski Narodni Vybor pro Slezsko zawarły układ o podziale Śląska Cieszyńskiego według zasady etnograficznej (powiat bielski i cieszyński do Polski, frydecki do Czech, frysztacki podzielony).

·         6 -7 listopada – W Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.

·         9 listopadaupadek Cesarstwa Niemieckiego, państwo to stało się republiką.

·         10 listopada – do Warszawy przyjechał zwolniony z twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski.

·        11 listopada – Rozejm w Compiegne- koniec I wojny światowej. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad tworzącą się armią polską.

·         12 listopada – Józef Piłsudski wydał pierwszy rozkaz do Wojska Polskiego.

·         13 listopada – Francja uznała Komitet Narodowy Polski w Paryżu (Roman Dmowski) za rząd de facto, stawiając go formalnie w szeregu uczestników zwycięskiej koalicji. Odradzające się państwo polskie miało więc w tym momencie dwa ośrodki władzy.

·         14 listopadaRada Regencyjna podjęła decyzję o samorozwiązaniu i złożeniu władzy w ręce Józefa Piłsudskiego.

·         16 listopadaJózef Piłsudski wysłał do rządów państw koalicji, państw neutralnych oraz Niemiec depesze notyfikujące powstanie Państwa Polskiego.

·         17 listopada – Józef Piłsudski powierzył Jędrzejowi Moraczewskiemu misję utworzenia rządu.

·         22 listopada – Józef Piłsudski  wydał dekret „O najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej”. Objął także urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.