• 1.jpg
  • baner1.jpg
  • s5.jpg

 

PROJEKT  

I N F O R M A T O R

O ZASADACH REKRUTACJI DO SZKOŁY

w roku szkolnym 2019/2020.

  

PODCZAS REJESTRACJI PROPONUJEMY WYBRANIE MINIMUM 2 ODDZIAŁÓW W NASZEJ SZKOLE. USPRAWNI TO PROCES REKRUTACJI I ZWIĘKSZY PRAWDOPODOBIEŃSTWO PRZYJĘCIA DO SZKOŁY.

 

Rekrutacja 2019 - logowanie

 

    I.        PLANOWANE KLASY Z PRZEDMIOTAMI ROZSZERZONYMI.

II.        REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH.

III.        WYMAGANE DOKUMENTY.

IV.        TERMINARZ REKRUTACJI.

 

 

I. PLANOWANE KLASY Z PRZEDMIOTAMI ROZSZERZONYMI.


Planuje się utworzenie 8
 oddziałów (ok. 240 miejsc) klas pierwszych (4 oddziały dla uczniów po ukończeniu gimnazjum i 4 oddziały po ukończeniu szkoły podstawowej) z następującymi przedmiotami rozszerzonymi:

1)    Trzyletnie liceum ogólnokształcące po ukończeniu gimnazjum

klasa

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone do wyboru *

Języki obce w wybranej klasie

1a - politechniczna

matematyka

biologia, chemia, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang./j. niem), j. polski, wos

język angielski i język niemiecki

1b - dziennikarsko-prawna

język polski

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

1c - przyrodnicza

biologia

chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), j. polski, matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

1 d-

geograficzna

geografia

chemia, fizyka, biologia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), j. polski, matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

2)    Czteroletnie liceum ogólnokształcące po ukończeniu szkoły podstawowej

klasa

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone do wyboru *

Języki obce w wybranej klasie

1e - politechniczna

matematyka

biologia, chemia, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/j. niem), j. polski, wos

język angielski i język niemiecki

1f - dziennikarsko-prawna

język polski

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

1g - przyrodnicza

biologia

chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), j. polski, matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

1 h-

geograficzna

geografia

chemia, fizyka, biologia, historia, informatyka, j. obcy (j. ang/ j. niem), j. polski, matematyka, wos

język angielski i język niemiecki

 (*) Planuje się utworzenie minimum sześciu grup międzyoddziałowych, w których uczeń realizować będzie dwa przedmioty rozszerzone spośród wymienionych w tabeli.
Każdy uczeń zobowiązany będzie wskazać w deklaracji na piśmie do końca lutego 2019r. przynajmniej trzy przedmioty do wyboru (spośród wymienionych w trzeciej kolumnie tabeli) w kolejności preferencji.
Ostateczną decyzję w sprawie liczby grup międzyoddziałowych podejmie organ prowadzący szkołę w kwietniu 2019r. uwzględniając deklaracje uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych przez uczniów deklaracji ustali minimalną i maksymalną liczbę uczniów w grupie oraz ustali ostateczną listę uczniów w grupach międzyoddziałowych.
 
Szkoła oferuje naukę dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), przy czym jeden musi być kontynuacją języka nauczanego na poprzednim poziomie edukacyjnym.

Czas trwania zajęć w szkole: 8.00 - 15.10.
W szkole zatrudniony jest 
psycholog na pełnym etacie.
Więcej o warunkach nauki w ulotce przedstawiającej ofertę edukacyjną I LO w Mrągowie
Kontakt telefoniczny: 0 89 741 24 20 lub 0 89 741 24 82 (w godz. 8.00 - 15.00)
e-mail:
sekretariat.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH.


Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży określają:

§ 1

 

1.     Aktualne Zarządzenia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

2.     Uchwała Nr …………… Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia ……….: planu naboru do szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2019/2020. 

§ 2

 

1.     O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum i szkół podstawowych.

2.     O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych według zasad określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017r. oraz ustalonych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i opublikowanych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty:

1.     Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyników egzaminu końcowego według następujących zasad (max. 100 pkt.):

liczba % z języka polskiego x0,2

do 20 punktów

liczba % z historii i wiedzy o społeczeństwie x0,2

do 20 punktów

liczba % z matematyki x0,2

do 20 punktów

liczba % z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii x0,2

do 20 punktów

liczba % z języka obcego nowożytnego poziom podstawowy x0,2

do 20 punktów

2.     Liczba punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej w zależności od wybranej klasy, z następujących czterech zajęć edukacyjnych (max 72 pkt.):

§  do klasy z przedmiotem rozszerzonym:

matematyka

/klasa politechniczna/ - z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, fizyki;

§  do klasy z przedmiotem rozszerzonym:

język polski

/klasa dziennikarsko-prawna/ - z języka polskiego, historii, j. obcego nowożytnego, matematyki;

§  do klasy z przedmiotem rozszerzonym:

biologia

/klasa przyrodnicza/ - z języka polskiego, biologii, matematyki, języka obcego nowożytnego

§  do klasy z przedmiotem rozszerzonym:

geografia

/klasa przyrodnicza/ - z języka polskiego, geografii, matematyki, języka obcego nowożytnego.

3.     według następujących zasad:

§  ocena celująca - przyznaje się po 18 punktów;

§  ocena bardzo dobra - przyznaje się po 17 punktów;

§  ocena dobra - przyznaje się po 14 punktów;

§  ocena dostateczna - przyznaje się po 8 punktów;

§  ocena dopuszczająca - przyznaje się 2 punkty;

4.     Ustala się następujący sposób przeliczania za punkty innych osiągnięć kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a.     uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem - 7 pkt.

b.     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

§  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt.,

§  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt.,

§  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt.;

c.     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

§  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 pkt.,

§  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 pkt.,

§  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt.,

d.     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

§  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt.,

§  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt.,

§  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt.,

§  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 pkt.,

§  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt.,

§  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 pkt.,

e.     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

§  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 pkt.,

§  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 pkt.,

§  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 pkt.,

§  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 pkt.,

§  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt.,

§  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 pkt.,

f.      uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

§  międzynarodowym - przyznaje się 4 pkt.,

§  krajowym - przyznaje się 3 pkt.,

§  wojewódzkim - przyznaje się 2 pkt.,

§  powiatowym - przyznaje się 1 pkt.,

Określa się miejsca uznawane za wysokie w zawodach (konkursach) wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 3 organizowanych na szczeblu:

 .      międzynarodowym i krajowym: miejsca 1-10,

a.     wojewódzkim: miejsca 1-5,

b.     powiatowym: miejsca 1-3,

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 pkt.

Wykaz zawodów (konkursów) wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum zawiera załącznik do zarządzenia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Ustalona w powyższy sposób maksymalna liczba punktów wynosi 200.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów i w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym otrzymują w miejscu punktów wpis "laureat konkursu" (w Systemie - 200 pkt.).

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny wg zasad określonych w paragrafie 8. Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r. (link do tego rozporządzenia!!!)

Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w punkcie 1 są:

 .      sieroty, młodzież przebywająca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,

a.     kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki

b.     kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

c.     łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym

d.     liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej zbieżna z rozszerzeniami przedmiotów w wybranym przez kandydata oddziale,

e.     średnia ocena przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Minimalna liczba punktów upoważniająca kandydatów do starania się o przyjęcie do szkoły wynosi 80 pkt. W przypadku wolnych miejsc minimalna liczba punktów może być obniżona, jednak nie może ona być mniejsza niż 60 pkt.

Do szkoły będą przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole rekrutacji dokonuje powołana przez dyrektora szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna. Natomiast, jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła rekrutacji dokonuje dyrektor szkoły.

Dyrekcja szkoły informuje uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, iż w przypadku małej liczby chętnych do danego oddziału (poniżej 24 uczniów), nie zostanie on utworzony.

 

III.WYMAGANE DOKUMENTY.

 

1.     Wydrukowane zgłoszenie elektroniczne.

2.     2 fotografie.

3.     Świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

4.     Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

5.     Inne dokumenty - opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej, dyplomy, zaświadczenia komisji konkursowych potwierdzające osiągnięcia, o których mowa w kryteriach rekrutacji do klas pierwszych (rozdz. II).


Terminy składania poszczególnych dokumentów określono w rozdz. IV - Terminarz rekrutacji.

IV. TERMINARZ REKRUTACJI

od 6 maja do 14 czerwca 2019r. do godz. 14.00

Elektroniczna rejestracja/wybór preferencji.
Składanie podań przez kandydatów.

od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. 
do godz. 14.00

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum lub świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub wynikach egzaminu ósmoklasisty

02 lipca 2019r.

Ogłoszenie listy kandydatów

zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

od 02 lipca do 10 lipca 2019r. 
godz. 14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole.

11 lipca 2019r.

Ogłoszenie

listy przyjętych do szkoły.

od 17 lipca do 7 sierpnia 2019r.
godz. 14:00

Składanie świadectw i zaświadczeń w postępowaniu uzupełniającym (tylko w przypadku wolnych miejsc).

 

 

Rekrutacja 2019 - logowanie