• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 22.jpg
  • 2020_1_16.jpg
  • s5.jpg

      W marcu 2013 roku patronat nad naszą szkołą objęła Akademia Obrony Narodowej  w Warszawie.

Utworzenie, od 1 września 2014 roku , klasy inżynieryjno – obronnej jest wynikiem współpracy nawiązanej z AON ( od 1 października 2016 - Akademii Sztuki Wojennej).

Została ona zarejestrowana w Warmińsko – Mazurskim Kuratorium Oświaty jako innowacja pedagogiczna. Najważniejszym elementem tej innowacji jest wprowadzenie, w klasach drugiej i trzeciej, przedmiotu dodatkowego: „ Bezpieczeństwo Państwa”.

Jego program został przygotowany wspólnie przez AON i naszą szkołę.

 

Cel innowacji:

  Poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwowego i publicznego.

 Przygotowanie młodzieży do studiów na kierunkach związanych z bezpieczeństwem.

  Zdobywanie umiejętności niezbędnych do pracy w służbach państwowych i samorządach.

Promowanie uczelni i służb związanych z bezpieczeństwem i obronnością.

 

Klasa II- 36 godzin

}  Przysposobienie medyczno-sanitarne

}  Elementy samoobrony koniecznej

}  Obrona cywilna i sytuacje kryzysowe

}  Zakres organizowania działań związanych z samoobroną i obroną cywilną

}  Orientacja w terenie jako wyraz bezpieczeństwa

}  Korupcja jako zagrożenie bezpieczeństwa publicznego

}  Kryminalistyka- podstawy wiedzy

}  Geneza administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce

}  Systemy policyjne w wybranych krajach

}  Uprawnienia policji. prawa i obowiązki policjanta

}  Bezpieczeństwo indywidualne i społeczne

}  Podstawy zarządzania kryzysowego

}  Rola samorządów w "stanach nadzwyczajnych"

}  Podstawy bezpieczeństwa militarnego

 

Klasa III- 30 godzin

}  Historyczna ewolucja bezpieczeństwa Polski

}  Podstawy wiedzy o państwie i prawie

}  Zagrożenia cywilizacyjne, ekologiczne, klęski żywiołowe, terroryzm, patologia społeczna

}  Bezpieczeństwo państwa (wewnętrzne i zewnętrzne)

}  Globalne i regionalne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski. zarys historyczny i stan obecny

}  System bezpieczeństwa państwa- wielość ujęć teoretycznych i praktycznych. Ewolucja pojęcia

}  Czynniki wpływające na system bezpieczeństwa państwa

}  Uwarunkowania sojusznicze i międzynarodowe systemu bezpieczeństwa państwa (NATO, UE, OBWE)

}  System bezpieczeństwa wybranych państw

}  podstawy obronności RP I NATO – najważniejsze akty prawne

}  Istota misji i operacji pokojowych. Udział Wojska Polskiego.

 

Klasa I b jest pierwszą taką klasą w Polsce. Stanowi ona  cenne doświadczenie dla nas  i dla Akademii Obrony Narodowej.  Mamy nadzieje, że projekt ten się powiedzie i w przyszłości pojawi się więcej klas o podobnym profilu.